Απόφαση αρ. 30952
Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις σε πίνακα κατά το άρθρο 34 του ν. 2725/1999.

'Αρθρο 1      'Αρθρο 2       'Αρθρο 3       'Αρθρο 4

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις".
β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 13 Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α).

2. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/47968/9-10-1996 (ΦΕΚ 937 Β/14-10-1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ανδρέα Φούρα".

3. Ότι για τον προσδιορισμό της σειράς εγγραφής στον ειδικό πίνακα της παρούσας απόφασης των αθλητών που σημειώνουν αγωνιστικές διακρίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, κριτήρια αποτέλεσαν το επίπεδο των αγώνων (ολυμπιακοί αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανελλήνια πρωταθλήματα κ.λ.π.), οι κατηγορίες ηλικιών των αθλητών και η σειρά κατάταξης των αθλητών ή η επίδοσή τους ανάλογα με το επίπεδο των αγώνων και τις κατηγορίες ηλικιών.

4. Ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

'Αρθρο 1

Πίνακας διακρινομένων αθλητών

1. Οι αθλητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων που σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παραγράφου 2 και τις διακρίσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Η σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων, με βάση την οποία εγγράφονται οι αθλητές στον ειδικό πίνακα, ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

3. Ο ανωτέρω ειδικός πίνακας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) Προσδιορισμό της κατηγορίας της αγωνιστικής διάκρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.
β) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το έτος γέννησης του αθλητή.
γ) Την ακριβή χρονολογία (ημέρα, μήνας, έτος) πραγματοποίησης της διάκρισης.
δ) Τον αριθμό της σειράς προτεραιότητας των αθλητών κατά κατηγορία αγωνιστικής διάκρισης.

4. Αθλητές που έχουν διακριθεί στο ίδιο άθλημα εγγράφονται στον ειδικό πίνακα με αύξοντα αριθμό σειράς προτεραιότητας, προηγούμενου του αθλητή που έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη αγωνιστική διάκριση. Αν αθλητές έχουν σημειώσει την ίδια αγωνιστική διάκριση, προηγείται κατά τη σειρά εγγραφής ο αθλητής που έχει τη μεγαλύτερη ηλικία, με βάση υπολογισμού την ημερομηνία γέννησης. Αν συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης, κατατάσσονται στην ίδια σειρά.

5. Αθλητές που σημειώνουν την ίδια αγωνιστική διάκριση με αθλητές που έχουν εγγραφεί στον ειδικό πίνακα, ακολουθούν αυτούς κατά τη σειρά εγγραφής στον πίνακα.

6. Αθλητές που έχουν επιτύχει αγωνιστική διάκριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εγγράφονται στον πίνακα, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

7. Επισυνάπτεται σε παράρτημα υπόδειγμα με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ο ειδικός πίνακας διακρινομένων αθλητών. Στον πίνακα αυτό επιτρέπεται να καταχωρούνται και πρόσθετα άλλα στοιχεία, που ενδιαφέρουν την Υπηρεσία.

'Αρθρο 2

Προσδιορισμός σειράς προτεραιότητας διακρίσεων αθλητών

Η σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων κατά άθλημα, αδιακρίτως αν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα, ορίζεται ως εξής:

1. 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες (περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

2. 1η έως και 3η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

3. Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών (περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999).

4. 4η έως και 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες (περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

5. 1η έως και 3η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών (περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

6. 4η έως και 6η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

7. 7η έως και 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες (περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

8. Επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών (περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

9. 4η έως και 6η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών (περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

10. 1η έως και 3η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα νέων ανδρών - γυναικών (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

11. 1η έως και 3η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα εφήβων - νεανίδων (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

12. Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης νέων ανδρών - γυναικών (περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

13. Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης εφήβων - νεανίδων (περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

14. 1η έως και 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

15. 1η έως και 3η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων ανδρών - γυναικών (περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

16. 1η έως και 3η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων - νεανίδων (περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

17. 4η έως και 6η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα νέων ανδρών - γυναικών (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

18. 4η έως και 6η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα εφήβων - νεανίδων (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

19. Επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης νέων ανδρών - γυναικών (περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

20. Επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης εφήβων - νεανίδων (περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

21. 4η έως και 6η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

22. 4η έως και 6η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων ανδρών - γυναικών (περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

23. 4η έως και 6η σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων - νεανίδων (περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

24. 7η και 8η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών (περ. ια' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

25. 7η και 8η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών (περ. ιβ' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

26. 1η έως και 3η νίκη σε μεσογειακούς αγώνες (περ. γ' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

27. 7η και 8η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα νέων ανδρών - γυναικών (περ. ια' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

28. 7η και 8η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα εφήβων - νεανίδων (περ. ια' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

29. 7η και 8η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες (περ. ια' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

30. 7η και 8η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων ανδρών - γυναικών (περ. β' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

31. 7η και 8η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων - νεανίδων (περ. β' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

32. 1η έως και 3η νίκη σε βαλκανικούς αγώνες ανδρών - γυναικών (περ. δ' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

33. 1η έως και 3η νίκη σε πανελλήνια πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών (περ. ε' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

34. Επίτευξη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης ανδρών - γυναικών (περ. στ' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

35. 1η έως και 3η νίκη σε βαλκανικούς αγώνες εφήβων - νεανίδων (περ. δ' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

36. 1η έως και 3η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων (περ. ζ' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

37. 1η έως και 3η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων (περ. η' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

38. 1η έως και 3η νίκη σε πανελλήνια πρωταθλήματα νέων ανδρών - γυναικών (περ. ε' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

39. 1η έως και 3η νίκη σε πανελλήνια πρωταθλήματα εφήβων - νεανίδων (περ. ε' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

40. 1η έως και 3η νίκη σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες (περ. ε' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

41. 4η έως και 6η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων (περ. ζ' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

42. 4η έως και 6η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων (περ. η' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

43. 1η νίκη σε πανελλήνια πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων (περ. θ' της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999).

'Αρθρο 3

Εγγραφή αθλητών στον ειδικό πίνακα

1. Αθλητές που σημειώνουν τις αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 13 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, εγγράφονται στον ειδικό πίνακα της παρούσας απόφασης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 απαιτούνται: α) βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή, το έτος γέννησής του, το είδος της αγωνιστικής του διάκρισης (είδος νίκης, επίτευξη ή ισοφάριση προβλεπόμενων επιδόσεων), το άθλημα ή αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε και η χρονολογία διεξαγωγής τους και β) εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης εκδίδονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την περιέλευση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού των βεβαιώσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να αποστέλλουν τις βεβαιώσεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την τελική έγκριση της αγωνιστικής διάκρισης από τα αρμόδια εθνική ή διεθνή όργανα.

'Αρθρο 4

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η ισχύς της αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2000.

http://www.sport.gov.gr/1/14/g144.html